dot dot
dot
dot


กรมบัญชีกลาง
ระบบสารสนเทศ
แบบสำรวจ บก.01


เกี่ยวกับหน่วยงาน

 

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดยะลา /นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา Tel./Fax 073-261-512 ,073-274-839

   นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา

      

               นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยได้กำหนดให้ใช้พื้นที่ป่าสงวน โครงการตาเนาะปูเต๊ะ และได้ดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นต้นมา และได้มีการออกพระราชกฤษฎีกา ตั้งนิคมฯยะลา เมื่อวันที่  ๑๖  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ มีพื้นที่ทั้งสิ้น จำนวน ๖๘๓,๙๐๑ ไร่ ต่อมามีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๒๒  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ อนุมัติให้คืนพื้นที่ ในเขตนิคมฯยะลา ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรักษาไว้ เป็นสภาพป่าสมบูรณ์ เนื้อที่ ๒๕๔,๐๐๐ ไร่ และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้จัดตั้งนิคมสร้างตนเองเบตง โดยแยกพื้นที่บางส่วนของนิคมฯยะลา จำนวน ๑๗๑,๒๕๐ ไร่ ปัจจุบันนิคมฯยะลา มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๒๑๓,๖๕๑ ไร่ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดยะลา

 

      ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดยะลา  จัดตั้งขึ้นจากการปรับบทบาทภารกิจของนิคมสร้างตนเอง  และสงเคราะห์ชาวเขา ซึ่งเดิมนิคมฯจะดำเนินการด้านการจัดที่ดินและพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบในพื้นที่เฉพาะ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาดำเนินการพัฒนาและสงเคราะห์ชาวไทยในชุมชนบนพื้นที่สูง มาเป็นการพัฒนาสังคม  และส่งเสริมการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ๖  กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ ๘ อำเภอของจังหวัดยะลา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

http://www.4shared.com/rar/TofzSISDce/__2557.html รายงานผลโครงการตำบลต้นแบบปี 2557ของศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 45 จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการต่างๆ

ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมตำบลพร่อนร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลพร่อน ได้จัดโครงการค่ายนันทนาการต้านยาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนอายุระหว่าง 12-19 ปี จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนมุสลิมศึกษา หมู่ที่ 4 ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

***** ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วย ที่ 45 *****

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๔๕ จังหวัดยะลา
ที่อยู่ :  เลขที่ ๖๒/๕๐ ถนน :  สุขยางค์ อำเภอ : เมือง
จังหวัด :ยะลา      รหัสไปรษณีย์ : ๙๕๐๐๐

นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา
ที่อยู่ :  เลขที่ - ถนน :  - อำเภอ : บันนังสตา
จังหวัด :ยะลา      รหัสไปรษณีย์ : ๙๕๑๓๐
เบอร์โทร :  ๐๗๓-๒๖๑๕๑๒,๐๗๓-๒๗๔๘๓๙      เบอร์แฟกซ์:  ๐๗๓-๒๖๑๕๑๒,๐๗๓-๒๗๔๘๓๙
อีเมล : sdc45@dsdw.mail.go.th,nikomyala@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.sdc45yala.org