dot
dot
dot


กรมบัญชีกลาง
ระบบสารสนเทศ
แบบสำรวจ บก.01


โครงการต่างๆ


โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมพื้นที่ใหม่ ปี 2554 article
โครงการติดตามขยายผลตำบลต้นแบบ ปี 2553 article
โครงการติดตามขยายผลตามโครงการฯ ปี 2550-2552 article
งานนิคมสร้างตนเอง ปี 2554
โครงการอื่นๆ ปี 2554 article
หน้า 1/1
1
[Go to top]***** ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วย ที่ 45 *****

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๔๕ จังหวัดยะลา
ที่อยู่ :  เลขที่ ๖๒/๕๐ ถนน :  สุขยางค์ อำเภอ : เมือง
จังหวัด :ยะลา      รหัสไปรษณีย์ : ๙๕๐๐๐

นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา
ที่อยู่ :  เลขที่ - ถนน :  - อำเภอ : บันนังสตา
จังหวัด :ยะลา      รหัสไปรษณีย์ : ๙๕๑๓๐
เบอร์โทร :  ๐๗๓-๒๖๑๕๑๒,๐๗๓-๒๗๔๘๓๙      เบอร์แฟกซ์:  ๐๗๓-๒๖๑๕๑๒,๐๗๓-๒๗๔๘๓๙
อีเมล : sdc45@dsdw.mail.go.th,nikomyala@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.sdc45yala.org